Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Значення та задачі психологічної науки

 E-mail | Категорія: Контрольні | Перегляди: 1714 |

Контрольна робота з психології на тему: "Значення та задачі психологічної науки".

План:

1.Теоретичне та практичне значення психологічної науки.

2.Задачі психології та їх зміст.

Список літератури.

1. Теоретичне та практичне значення психологічної науки.

  Психологія — одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини — психіка. Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот.

    Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірностей має винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування психічним розвитком і діяльністю особистості. Перш за все, вивчення закономірностей діяльності психіки людини використовується при організації діяльності людини, формуванні    системи    взаємовідносин    з    іншими    людьми.

        Психологія вивчає як відбувається відображення об'єктивної дійсності в свідомості людини. Це визначає теоретичне значення психології як основи загальної теорії пізнання (гносеології).

          Велике значення психології і в організації практичної діяльності людини. Закономірності психічної діяльності психологією вивчаються для того, щоб правильно розуміти людину і на базі цього вміло впливати на неї. Психологія плідно взаємодіє з багатьма прикладними науками - медициною, спортом, космонавтикою, інженерною та військовою справою, допомагаючи їм вирішувати багато складних проблем практичного характеру Особливо важлива роль психології у вирішенні педагогічних задач.

        Психологія вивчає великий обсяг явищ, до яких насамперед належать процеси, стани і властивості людини, що мають різну міру складності — від елементарного розрізнення окремих ознак об'єкта, що впливає на органи чуття, до боротьби мотивів особистості. Одні з них досить детально вивчені, а дослідження інших зводиться лише до простої фіксації спостережень. 

           Багато хто вважає, що узагальнення і абстрактний опис явищ та їх зв'язків — це вже і є теорія. Однак цим теоретична робота не вичерпується, вона містить також зіставлення та інтеграцію накопичених знань, їх систематизацію тощо, її мета полягає в тому, щоб розкрити сутність явищ, що вивчаються. У зв'язку з цим і виникають методологічні проблеми. Якщо теоретичне дослідження спирається на нечітку методологічну (філософську) позицію, то виникає небезпека підміни теоретичного знання емпіричним..

         У всіх ланках системи освіти (дошкільна освіта, середня загальноосвітня школа, середня спеціальна освіта, вища школа) виникають проблеми, що стосуються психології. Дослідження практично всієї системи психічних явищ — від елементарних відчуттів і до психічних властивостей особистості — спрямоване на розкриття об'єктивних законів, яким вони підпорядковуються, має першочергове значення для створення наукової бази, розв'язання суспільних завдань, удосконалення організації навчання і виховання.

          Усвідомлення суспільством ролі прикладних завдань, які розв'язуються психологічною наукою, привело до ідеї створення розгалуженої психологічної служби в органах народної освіти. Нині така служба знаходиться на стадії оформлення і практичного застосування її результатів.

Важливими проблемами, які вимагають у цей час поглиблених психологічних досліджень, також є:

•обґрунтування сучасної психолого-педагогічної концепції підготовки професіоналів і реформування соціальної структури;

•розроблення методології психології;

•синтезування концепції вивчення, формування і розвитку соціальних суб´єктів, конкретної людини, колективу;

•створення сучасних теорій психології професійної праці;

•теоретичне і практичне обґрунтування питань зміцнення правопорядку, дисципліни;

•психологічний відбір, підготовка й адаптація до різних умов життєдіяльності;

•питання впровадження прикладної психології та ефективного акмеологічного супроводу праці, життя тощо.

Питання №2. Контрольної роботи з психології - Задачі психології та їх зміст.

  Нині спостерігається бурхливий розвиток психологічної науки, що зумовлено різноманітністю теоретичних та практичних завдань, які постають перед нею. Головним завданням психології є вивчення законів психічної діяльності в її розвитку. Протягом останніх десятиліть значно розширилася тематика психологічних досліджень, з'явилися нові наукові напрями та дисципліни. Змінився понятійний апарат психологічної науки, відбувається постійне її збагачення новими емпіричними даними.

       Сказане вище дає можливість сформулювати основні задачі психології: 

•   Вивчення особливостей формування та розвитку основних компонентів психіки людини та психології малої групи.

•    Вивчення впливу різних видів діяльності на психіку людини та психологію малої групи.

•   Дослідження психологічних умов підвищення ефективності навчання, виховання та удосконалення професійних якостей.

•Дослідження закономірностей психологічної підготовки людини до певного виду діяльності (навчання).

•   Розробка психологічних основ забезпечення високої працездатності людини та малої групи в різних видах діяльності (навчання).

•Вивчення соціально-психологічних явищ в колективі з метою підвищення рівня керівництва ним.

• Визначення та розробка перспективних напрямків розвитку психологічної науки.

•Критичний аналіз розвитку психологічної науки в інших країнах.

•Вивчення історії розвитку вітчизняної та зарубіжної психології.

Виконання цих задач дає можливість застосовувати психологічні знання для підвищення ефективності життєдіяльності людини. Особливо важливу роль психологічні знання відіграють у відточуванні майстерності фахівців, які здобувають вищу освіту. 

Першочергову роль відіграє задача підвищення рівня навчально-виховного процесу у вузі, забезпечення високого рівня засвоєння знань, розвитку активного самостійного мислення студентів, виховання у них моральних якостей у відповідності до вимог розбудови незалежної, демократичної, цивілізованої України.  Психологія як особлива сфера знань об'єднує цілу низку спеціальних галузей, об'єктом дослідження яких є людина, її психічні процеси, стани і властивості.

Найбільш загальними завданнями психології у третьому тисячолітті є:

вивчення впливу суспільної дійсності на психіку людини та психологію різних людських спільнот. У цьому аспекті здійснюється психологічний аналіз діяльності, поведінки і вчинків людини, визначаються вимоги суспільної дійсності до її психіки тощо;

розкриття психологічних закономірностей формування в людини готовності до діяльності та розроблення психологічних шляхів підвищення її ефективності;

виявлення психологічних умов підвищення ефективності виховання громадян, механізмів розвитку та вияву мотивів їхньої поведінки;

здійснення психологічного аналізу системи «людина -техніка», виявлення можливості людей щодо їхнього використання, проведення психологічного аналізу аварій, катастроф тощо;

забезпечення саморегулювання людиною психічних станів, які виникають у небезпечних та інших (стресових) ситуаціях, а також визначення умов і засобів боротьби зі страхом та панікою, запобігання іншим психічним станам, які знижують ефективність діяльності, і їхнє подолання;

підвищення ефективності управління в різних сферах суспільства, розкриття впливу особистості керівника та його стилю керівництва на психологію колективу, на його суспільну й виховну функції тощо;

оптимізація всіх аспектів праці та життя людини в різних умовах;

виявлення умов і чинників ефективної професіоналізації кожної людини з урахуванням реальних потреб і можливостей суспільства;

психолого-педагогічне забезпечення розв´язання завдань освіти молодих;

боротьба з тероризмом і злочинністю, бездуховністю, наркоманією, алкоголізмом тощо;

підвищення ролі психології в підтриманні правопорядку, організованості й дисципліни, психічного здоров´я і добробуту громадян;

дослідження психолого-педагогічних проблем сучасного стилю практичної діяльності кадрів, вироблення і впровадження рекомендацій з оволодіння продуктивними технологіями ефективної праці та життя;

створення необхідних передумов і комфортних соціально-психологічних умов для продуктивної життєдіяльності, розкриття творчого потенціалу суб´єктів праці та життя;

розвиток психології як інтегративної сфери людинознавства в сучасному суспільстві.

        Розв´язання всіх зазначених завдань є вагомою передумовою успішного реформування суспільства і забезпечення його прогресивного розвитку. Тут важливо використовувати продуктивний вітчизняний досвід, спиратися на найкращі закордонні зразки і досягнення сучасної психології і педагогіки, вишукувати і впроваджувати інноваційні підходи й рішення. При цьому потрібно позбуватися малопродуктивної практики, яка відіграє роль блокатора в оптимізації психолого-педагогічного процесу.

Список літератури:

1.Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, В. Огороднійчук та ін.  — К.: Либідь, 2005. — С. 464.

2.Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.

3.Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 1996. — 544 с.

4.Психологія / За ред. Ю.Л. Трофимова. - К., 2000.

Замовити контрольну роботу з психології:  

  • 067 994 09 24, 063 143 32 32,
  • ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: